karštas


karštas
1 kárštas, -à adj. (3) 1. R, K smarkiai įkaitęs, aukštos temperatūros, labai šiltas, kaitrus: Karšta žvaigždė skleidžia daug ultravioletinių spindulių P.Slavėn. Karšta, kaip išvirinta Žem. Karštas kai ugnis LTR. Karšta kaip pereklė višta LTR(Šll). Gurgžda kárštas akmuo, įdėtas į vandenį J. Karštos vasaros dienos SD83. Kap dobilų vežimą mečiau, tai da buvo karštì (iš drėgnumo) Kt. Griebk, kol karštas: kai atauš, kitas pagaus Ps. Mama tuojaus karšto (šilto valgio) padarys . Jų darbas – kaip siūlė, nuvesta su karšta adata . Keletą dienų sirgau, gulėdamas plačioje karštoje lovoje . Prisipilk karštesnio vandenio Užp. ^ Kas kárštu nudegė liežuvį, tas ir šaltą puta Pln. Negrobk karštą – nasrus išdegsi Dr. Į patį karštąjį laiką (kai būsite įsilinksminę) aš ateisiu Dr.
káršta n.: Karšta kai pečiuj LTR. Dieną káršta – negalėjau važiuot Gg. Vasarą káršta baisiausia Klvr. Karščiausia buvo vidudienį, o dabar tai jau galima kentėt Vžns. ^ Jam čia pasidarė káršta (pavojinga, riesta), tai ir spruko kitur Dbk.
karštaĩ adv.: Matau karštai verdantį puodą CII537. Apsiklosiu šiltai, atsigulsiu karštaĩ J. karštỹn adv.: Dabar jau dienos eis karštỹn Ut.
2. R, KI259 prk. nuoširdus, uolus; didelis, stiprus; užsidegęs: Ir užėjo jam karštas noras iš visos širdies draugams padėkoti P.Cvir. Iš karštos meilės vos širdis nesutirpo M.Valanč. Ir ašara karšta per mano veidą ritas S.Nėr. Karštos ašaros smerkėsi į akis Žem. Atsiras ir daugiau karštų skaitytojų Žem. Karšta tai buvo malda ir širdinga I.Simon. Iš karštos jaunos krūtinės skambėjo dainos sidabrinės Mair. Jis parbėgo karšta širdžia iš linksmybės . Pakilo tokių didelių ir karštų ginčų . Jų pasitarimas buvo karštas ir smarkus . Mano mintys buvo painios, karštos . Svečiai rodė didelį susidomėjimą lietuvių virtuozu ir reiškė jam karštą entuziazmą . Karštas apgynėjas SD63. Meilėje karštais būkite DP112. Petras, kaip karštesnis tikėjime, ... už visus atsakė DP467.
karštaĩ adv.: Myl karštai 424. Ėmė abu karštai ginčytis . Kuo karščiausiai prašyk P. Ant šakutės ten aukštai, saulės mylimas karštai, ko, lapeli, pageltai taip anksti? V.Myk-Put. Dar karščiau kibo į savo darbą J.Avyž.
3. staigus, ūmus, greitas, įsikarščiavęs, judrus: Sakiau jai, kad neskubintų, apsižiūrėtų, bet ana tokia karšta Upt. Nebūk kárštas, nebūk ir šaltas Lp. Žiūrėk, dirbk su tolku, tu darbe toks karštas Skdt. Karštas žirgas sukosi sukučiu, nesidavė užsėdamas . | Tenai kraujas karštesnis ir žygiai drąsesni . Atleisk jam karštą (įsikarščiavus, neapgalvotai pasakytą) žodį V.Kudir. ^ Karštam arkliui nereik votego M.Valanč. 4. skubus, būtinas, neatidėliojamas; įtemptas, smarkus: Prie karšto darbo pasisamdo iš šalies Žem. Savaitgalio dienomis virė karštas darbas . Karšta kova smarkėjo sp. Priverčia kitus be karšto reikalo procevoti [sekmadienį] Tat. Neturi jau karštų nė jokių reikalų Tat. Karštoj darbymetėj žmonys laukuos knibžda Rod.
karštaĩ adv.: Teip karštaĩ (greitai, skubiai) man dar nereikia Rm. Ilgiau pabuvę, gal ir sužinotumėt, o teip karštai tai sunku Gl.
5. aštrus, stiprus, kartus, deginantis: Visokių karštų gėrimų ligoniams drausti, kaip tai: arielkos, vyno, midaus, macno alaus brš. Grūdas garstyčios yra karštas ir degina gomurį kremtamas SPI302.
◊ ant karštų̃ dantų̃ supykusiam (pakliūti): Papuolei, vaikeli, tu man ant karštų dantų, nulupsiu aš tau kailį Jz.
ant karštų̃ pėdų̃; karštomìs pėdomìs tuoj pat, įkandin: Tas ant karštų pėdų ir bėga skųst Gs. Nespėjau dar pareit, ir jis ant karštų pėdų jau vejas Skr. Ant karštų pėdų seku B, 2126. Karštomis pėdomis jis bėga pas kaimyną S.Nėr.
ir káršta ir šálta apie dažnai keičiantį nuomonę: Jo burnoj dešims kartų perdien ir káršta ir šálta Ml. karštà galvà karštakošis, ūmuolis: Padarėme daugiau, nei galėjo laukti pačios karštosios galvos .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • karštas — kárštas, karštà bdv. Kárštas vanduõ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • karstas — statusas Aprobuotas sritis komunalinis ūkis apibrėžtis Iš tvirtų medžiagų pagaminta dėžė žmogaus palaikams laidoti kape, rūsyje ar kolumbariumo nišoje. šaltinis Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas (Žin., 2007, Nr. 140 5763) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • karstas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Paviršinių ir požeminių vandenų cheminė ir mechaninė veikla (tirpdinimas, mechaninis ardymas) tirpiose ir pralaidžiose uolienose ir tos veiklos padariniai – paviršiaus reljefo formos,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • karstas — 1 kar̃stas (plg. brus. кopcтa) sm. (2) 1. dėžė mirusiojo kūnui laidoti: Mūsų kar̃stas yra suomiškos kilmės žodis, patekęs Lietuvon per rusus K.Būg. Karstas skendo žalumynuose ir lėtai suposi ant pritaisyto vežėčiose paaukštinimo J.Balt. Geriau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karštas — 2 karštas sm. CI800, N, [K] = 1 karstas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Karstas — Sp Kárstas Ap Kaarst L V Vokietija …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Karstas — Sp Kárstas Ap Kras L plyn. Slovėnijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • karstas — 2 karstas scom. (1) kas karstosi, išdykauja, nenuorama: Eik gulti, karste, gana besikarstyti! Ggr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karstas — kar̃stas dkt. Ąžuoli̇̀nis, riešùtmedžio kar̃stas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • karstas — 3 kar̃stas sm. (2) Vel, Sv, Kp, Skp zool. mažas gyvuliukas, panašus į pelę, kirstukas (Sorex araneus) …   Dictionary of the Lithuanian Language